A Glamour - CCC fesztivál nyereményjátékának hivatalos szabálya

 

A jelen szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) a Ringier Axel Springer Magyarország Kft. (székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 11., a továbbiakban: „RAS”) által szervezett Glamour CCC fesztivál promóciós játék (a továbbiakban: „Játék”) leírását, valamint az abban történő részvétel feltételeit tartalmazza.

 

A Játék jelen Szabályzata - mely az adatkezelési tájékoztatót is magában foglalja - a RAS által üzemeltett www.glamour.hu/cccfesztival hivatalos oldalon jelenik meg elektronikus formában a Játék időtartama alatt.

 

1. A Játék szervezője és lebonyolítója

A Játék szervezője és lebonyolítója a RAS a glamour.hu/cccfesztival hivatalos oldalának üzemeltetője.

 

A Játékos a Játék leírásában részletezett kritériumok és feltételek alapján az oldalon szereplő 10 kép egyikére leadott szavazata, az oldalon feltett kérdés (Mire utal az angol "High Heels" szó?) megválaszolása és a regisztrációt követően automatikusan részt vesz a Játékban, és ezzel maradéktalanul elfogadja jelen Szabályzat feltételeit, beleértve az adatkezelési rendelkezéseket is. A Játékos tudomásul veszi, hogy szavazás, és válaszadás előtt kötelessége előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. Amennyiben a Játékos jelen Szabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt enni, és a Szervező jogosult az ilyen Játékost kizárólagos döntése alapján a Játékból kizárni.

 

A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXXIV. törvény hatálya alá.

 

2. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, aki a személyes adatainak jelen Szabályzatban meghatározott kezeléséhez a Játék megkezdése előtt hozzájárul és ezen hozzájárulását a Játék időtartama alatt nem vonja vissza, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (a továbbiakban: a „Játékos”).

 

A Játékos a Játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Szabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja. A Játékban való részvétellel a Játékos az adatkezelési rendelkezések előzetes megismerését és elfogadását kifejezetten elismeri.

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

a Szervező, a Játék lebonyolításában közreműködő személyek, a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottja és mindezek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 2. pont szerinti hozzátartozói;

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 5/C § (1) szerint összeférhetetlen személyek.

 

A Szervező diszkrecionális döntése alapján kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását. Amennyiben a Játékos a jelen Szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a játékból automatikusan kizárásra kerül. A kizárás tényéről a Szervező értesíti a Játékost.

 

3. A Játék időtartama

 

A Játék 2019. június 19-én 9 órakor kezdődik és 2019. július 18-án éjfélig tart.

A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

4. A Játék leírása

 

A Játék lényege, hogy a Játékos a www.glamour.hu/cccfesztival oldalon szavazzon az ott lévő 10 kép egyikére, válaszoljon az ott feltett kérdésre ("Mire utal az angol "High Heels" szó?) majd regisztráljon az adott felületen. Összesen 1 nyertest sorsolunk ki a játék végén.
Összesen 1 nyertest választ ki a Glamour szerkesztősége a játék végén, amely Játékos (1 db) megnyeri a főnyereményt.

5. Jelentkezés a Játékra, részvételi feltételek

A Játékosok közül a sorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Játék részvételi feltételei:

a Játék során a Játékosnak regisztrálnia kell a www.glamour.hu/cccfesztival weboldalon nevének (vezetéknév és keresztnév), e-mail címének, lakcímének és telefonszámának megadásával,

a megfelelő négyzet bejelölésével elfogadja a jelen Játékszabályzatot és a személyes adatai kezeléséhez való hozzájárulást,

az oldalon szereplő 10 kép egyikére szavazat leadása,

az oldalon feltett kérdés ("Mire utal az angol "High Heels" szó?) megválaszolása,

a regisztráció során kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása, oly módon, hogy az adatok a Játékos személyazonosító okmányával bizonyíthatóak legyenek,

az itt meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte,

hozzájárulás, hogy a Szervező közvetlen üzletszerzési illetve marketing céllal saját vagy üzleti partnerei ajánlataival a Játékost megkereshesse a megadott elérhetőség(ek)en,

egy Játékos egy e-mail címről legfeljebb egy e-mail címmel, egyszer regisztrálhat és egyszer szavazhat. Ha valaki mégis több e-mail cím felhasználásával vesz részt a Játékban, azt a Szervező valamennyi jelentkezését tekintve kizárja.

A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Szervezőnek nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson.

A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit.

 

A Játékosnak a Játékban való részvételhez regisztrálnia szükséges a glamour.hu/cccfesztival (Játékfelület) oldalon az alábbi adatokkal: vezetéknév, keresztnév, lakcím, e-mail cím, telefonszám.

 

6. Nyeremények

 

A játék során összesen 4 db ajándék kerül kisorsolásra egyben, egy nyertes részére:

-  2db Sziget belépőjegy augusztus 10-ére, szombati napra;

- 2db 10 000 Forint értékű CCC vásárlási utalvány.

 

Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján a főnyereményre jogosult Játékos.

A főnyeremény át nem ruházható, készpénzre nem váltható.

A főnyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Szervező és a Játékos kötelesek együttműködni.

A Szervező vállalja, hogy kifizeti a főnyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja.

A Szervező az itt felsorolt ajándékokon és a főnyereményen túl további nyereményeket, illetve ajándékokat a Játékban nem oszt ki.

7. Sorsolás

A sorsolásra 2019. július 18-án 9.00 órakor kerül sor a Szervező székhelyén, egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal, a Szervező 3 munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt, melyről a sorsolási bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv készül.

A sorsolás alkalmával 1 Játékos kerül kisorsolásra, aki a főnyereményre jogosult, illetve 1 fő pótnyertes sorsolására is sor kerül. Amennyiben a nyertes a főnyereményre nem jogosult, vagy a főnyeremény átvételével kapcsolatban a kiküldött értesítést követő 3 munkanapon belül nem ad semmilyen visszajelzést, a főnyeremény továbbiakban nem vehető át, a nyertes véglegesen elveszti jogosultságát a főnyereményre (jogvesztés), a főnyereményre a pótnyertes válik jogosulttá. A pótnyertes helyébe további pótnyertes már nem léphet. Amennyiben a pótnyertes sem jogosult a főnyereményre, vagy a főnyeremény átvételével kapcsolatban a kiküldött értesítést követő 3 munkanapon belül nem ad semmilyen visszajelzést, a nyeremény továbbiakban nem vehető át, a pótnyertes véglegesen elveszti jogosultságát a főnyereményre (jogvesztés), és a főnyereménynek nem lesz nyertese, az a Szervező tulajdonában marad. A fentieket a Játékosok kifejezetten tudomásul veszik és elfogadják, ezzel összefüggésben a Szervezővel szemben igényérvényesítésre nem jogosultak.

Elveszti a főnyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a sorsolás után a neve és lakóhelye (város) nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

8. A Nyertesek értesítése

A nyertes Játékos a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címen a sorsolást követő 2 munkanapon belül értesítjük. Az első elektronikus úton történt kiértesítés után a Szervező vállalja, hogy további 2 alkalommal telefonon is megkísérli a Nyertes értesítését.

A Nyertes azonosításához és a nyeremények kézbesítéséhez szükséges a pontos név, e-mail cím, telefonszám megadása nyilatkozat formájában.

9. A nyeremény kézbesítése, átvétele

A nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezővel a főnyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a főnyeremény átvétele meghiúsul, a főnyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A főnyeremény kézbesítésével kapcsolatos észrevételek és reklamációk a Szervezőnél tehetők meg.

 

Amennyiben a nyertes az értesítést követő 3 munkanapon belül nem jelez vissza a kiértesítésre, úgy a főnyereményre szóló jogosultságát véglegesen elveszíti.

 

A nyertes a főnyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja. A főnyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolásról szóló értesítés kiküldését követő 3 munkanapon belül köteles tájékoztatni a Szervezőt.

 

A főnyereményt a nyertes Játékos helyett közokiratba vagy magánokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazottja is átveheti oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről a Szervezőt előzetesen értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát a Szervező részére átadja.

 

10. Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.

A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önként és megfelelő, előzetes tájékoztatás birtokában történt.

A személyes adatok kezelésének jogalapja a Játékosok önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata -, amely a Játékban való részvétellel a jelen Szabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik, továbbá a kiválasztott Játékos(ok) esetén az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:


Kezelt adat típusa

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Játékos neve

Játékos azonosítása

Játékban való részvétel

Nyeremény kézbesítése

Értesítése a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban

Adójogi és közteher fizetési kötelezettség teljesítése

Jog- és igényérvényesítés

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás;

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

Játék lezárultától számított 8 évig

Játékos telefonszáma

Játékos azonosítása

Játékban való részvétel

Nyeremény kézbesítése

Értesítése a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban

Adójogi és közteher fizetési kötelezettség teljesítése

Jog- és igényérvényesítés

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás;

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

Játék lezárultától számított 8 évig

Játékos lakcíme

Játékos azonosítása

Játékban való részvétel

Nyeremény kézbesítése

Értesítése a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban

Adójogi és közteher fizetési kötelezettség teljesítése

Jog- és igényérvényesítés

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás;

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

Játék lezárultától számított 8 évig

Játékos e-mail címe

Játékos azonosítása

Játékban való részvétel

Nyeremény kézbesítése

Értesítése a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban

Adójogi és közteher fizetési kötelezettség teljesítése

Jog- és igényérvényesítés

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás;

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

Játék lezárultától számított 8 évig

 

A nyertes Játékos(ok) továbbá kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy nevét/nevüket a sorsolást követően a Glamour.hu/cccfesztival weboldalon kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosan közzé tegye.


A nyereményjátékban való részvétellel a Játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező közvetlen üzletszerzési, illetve marketing céllal saját vagy üzleti partnerei ajánlataival a megadott elérhetőségein megkeresse. Az adatkezelésre a hozzájárulás visszavonásáig kerül sor. Amennyiben valamely Játékos adatai ilyen célú jövőbeli kezelését meg kívánja tiltani, az elektronikus levél alján található link útján vagy a(z) adatkezelo@ringieraxelspringer.hu email címen vagy írásban postai úton a Ringier Axel Springer Magyarország Kft. Budapest, 1122 Városmajor utca 11. postai címen vonhatja vissza hozzájárulását.

A megadott adatok kezelője a a Ringier Axel Springer Magyarország Kft., mint adatkezelő.

A Játékból történő kizárás nem eredményezi az üzletszerzési, illetve marketing célú hozzájárulások automatikus visszavonását.

A Ringier Axel Springer Magyarország Kft., mint adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címeken: Ringier Axel Springer Magyarország Kft. Budapest, 1122 Városmajor utca 11. címén vagy a(z) adatkezelo@ringieraxelspringer.hu e-mail címen. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve jogosult bírósághoz fordulni.

10. Felelősség

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.


A Szervező a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezőnek vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

11. Egyéb

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat a Játék időtartama alatt elektronikus formában elérhető a www.glamour.hu/cccfesztival weboldalon,

Amennyiben a Játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről a(z) nyeremenyjatek@ringieraxelspringer.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését.

Kelt: Budapest, 2019.05.29.


Ringier Axel Springer Magyarország Kft.

 

Kapcsolat

glamour@glamour.hu
1122 Budapest, Városmajor u. 11

Social

pinteres facebook youtube