A GLAMOUR és az ÁRKÁD nyereményjátékának hivatalos szabálya

2018.augusztus.21.
Megosztás Küldés Messengeren Pinterest

A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Ringier Axel Springer Magyarország Kft. (székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 11. a továbbiakban: Szervező) által szervezett GLAMOUR és az ÁRKÁD promóciós játék (a továbbiakban: Játék) leírását, valamint az abban történő részvétel feltételeit tartalmazza.

A Játék jelen Szabályzata - mely az adatkezelési tájékoztatót is magában foglalja - a Ringier Axel Springer Magyarország Kft. által üzemeltett Glamour.hu hivatalos oldalon jelenik meg a Játék időtartama alatt.
A Játékos (lásd lent) a cikkben feltüntetett játékszabály elolvasásával fogadja el a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

1. A Játék szervezője és lebonyolítója
A Játék szervezője és lebonyolítója a Ringier Axel Springer Magyarország Kft., a Glamour.hu hivatalos oldalának üzemeltetője (a továbbiakban: Szervező).

2. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik vagy nem rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).
A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
• a Szervező, a Játék lebonyolításában közreműködő személyek, a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottja és mindezek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pont szerinti hozzátartozói;
• a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 5/C § (1) szerint összeférhetetlen személyek.


A Szervező diszkrecionális döntése alapján kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulását a Játék időtartama alatt vagy a kiválasztást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Szervező értesíti a Játékost.

3. A Játék időtartama
A Játék 2018. szeptember 07-én 9:00 órakor kezdődik és 2018. szeptember 09-e éjfélig tart.
A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

4. A Játék leírása
A Játék lényege, hogy a Játékos a fent megjelölt időpontban az ÁRKÁD Bevásárlóközpontban, a saját Instagram oldalára publikáljon egy képet az általa felvett kedvenc ruha szettjében, a matricával ellátott próbafülkében. Ezután ellássa a bejegyzést a Szervező által meghatározott hashtaggel (#glamourarkad), valamint jelölje meg a @glamourhungary és @arkad_budapest oldalakat. A kép elkészítése után a Játékos köteles megmutatni a Szervező kihelyezett munkatársainak a képet ellenőrzés céljából, ezután garantált ajándékok közül választhat. Összesen 1 nyertest választ ki a Glamour.hu szerkesztősége a képek kreativitása alapján a játék végén. Egy Játékos megnyeri a főnyereményt.

5. Jelentkezés a Játékra, részvételi feltételek
A Játékosok közül a kiválasztáson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.
A Játék részvételi feltételei:
• a Játék során a Játékosnak a saját Instagram oldalára kell publikálnia egy képet a Szervező által meghatározott hashtaggel, és a Szervező által megjelölt oldalak bejelölésével ellátva,
• a megfelelő oldalon olvassa el a jelen Játékszabályzatot és a személyes adatai kezeléséhez való hozzájárulást,
• a Játék során ellenőrzés céljából megmutatja a Szervező munkatársainak a feltöltött képet,
• az itt meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte,
• hozzájárulás, hogy a Szervező közvetlen direkt üzenet küldjön a nyertes Játékosoknak Instagram oldalán keresztül,
• egy Játékos egy Instagram fiókról legfeljebb, egyszer regisztrálhat és egyszer tölthet fel képet. Ha valaki mégis több Instagram fiók felhasználásával vesz részt a Játékban, azt a Szervező valamennyi jelentkezését tekintve kizárja.
A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Szervezőnek nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a kiválasztáson.
A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit.

A Játékosnak a Játékban való részvételhez fel kell töltenie egy képet, a Szervező által matricával ellátott próbafülkében, a Játékos által felvett kedvenc ruha szettjében, a Szervező által megadott hashtaggel ellátva (#glamourarkad) és a Szervező által megadott oldalak (@glamourhungary és @arkad_budapest) bejelölésével a saját Instagram profiljára (Játékfelület).

6. Nyeremények
A játék során összesen 500 garantált ajándék és 1 főnyeremény kerül kiosztásra, ebből:
500 db GLAMOUR neszesszer ("A készlet erejéig")
és 1 darab Samsung Galaxy A3 készülék (főnyeremény).


Nyertes a kiválasztás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos.
A nyeremény át nem ruházható.
A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Szervező és a Játékos kötelesek együttműködni.
A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja.
A Szervező az itt felsorolt nyereményen túl további nyereményeket a Játékban nem oszt ki.7. Kiválasztás
A kiválasztásra 2018. szeptember 10-én 9.00 órakor kerül sor a Szervező székhelyén a Glamour.hu szerkesztősége alapján. A kiválasztás eredményéről feljegyzés készül.
A kiválasztás alkalmával 1 Játékos kerül kiválasztásra, minden nyeremény tekintetében 1 fő pótnyertes kiválasztására is sor kerül. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyeremény átvételével kapcsolatban a kiküldött értesítést követő 3 munkanapon belül nem ad semmilyen visszajelzést, a nyereményre a pótnyertes válik jogosulttá. A pótnyertes helyébe további pótnyertes már nem léphet. Amennyiben a sorban utolsó helyen álló pótnyertes sem válik jogosulttá, úgy az adott nyereménynek nincs nyertese, az a Szervező tulajdonában marad.
Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a kiválasztás után a neve és lakóhelye (város) nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.


8. A Nyertesek értesítése
A Nyertest a Játékra történő jelentkezéskor megadott Instagram fiókjának elérhetőségén keresztül a kiválasztást követő 1 munkanapon belül értesítjük.
A Nyertes azonosításához és a nyeremények kézbesítéséhez szükséges a pontos Instagram fiók megadása (név).

9. A nyeremény kézbesítése, átvétele
A nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezővel a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
A nyeremény kézbesítésével kapcsolatos észrevételek és reklamációk a Szervezőnél tehetők meg.

Amennyiben a Nyertes az értesítést követő 3 munkanapon belül nem jelez vissza a kiértesítésre és a nyilatkozatot nem küldi vissza, úgy a nyereményre szóló jogosultságát véglegesen elveszíti.

A Nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a Nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a kiválasztást követő 3 munkanapon belül köteles tájékoztatni a Szervezőt.

A nyereményt a Nyertes Játékos helyett közokiratba vagy magánokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazottja is átveheti oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről a Szervezőt előzetesen értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát a Szervező részére átadja.

10. Adatkezelés
A Játékosok személyes adatainak kezelésére a jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.
A személyes adatok felvétele a Játékosok önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Játékos(ok) személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.
A Játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a nyereményjáték adatbázisába kerüljenek (adatkezelési nyilvántartási azonosító: bejelentés alatt), és azokat a Szervező kezelje az alábbiak szerint:
• a nyereményjátékra való regisztráció során megadott adataikat – a nyertesekre vonatkozó, alább felsorolt eltéréseket figyelembe véve - legfeljebb a kiválasztást követő 1 hónapig kezelje;
• a nyertes Játékos(ok) név és lakcím adatait tartalmazó feljegyzést a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze;
• a nyertes Játékos(ok) nevét a kiválasztást követően a Noizz.hu weboldalon kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosan közzé tegye.

A nyereményjátékban való részvétellel a Játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező közvetlen üzletszerzési illetve marketing céllal saját vagy üzleti partnerei ajánlataival a megadott elérhetőségein megkeresse (adatkezelési nyilvántartási azonosító igénylése folyamatban van). Az adatkezelésre a hozzájárulás visszavonásáig kerül sor. Amennyiben valamely Játékos adatai ilyen célú jövőbeli kezelését meg kívánja tiltani, az elektronikus levél alján található link útján vagy a(z) adatkezelo@ringieraxelspringer.hu email címen vagy írásban postai úton a Ringier Axel Springer Magyarország Kft. Budapest, 1122 Városmajor utca 11. postai címen vonhatja vissza hozzájárulását.

A megadott adatok kezelője a szervező – a Ringier Axel Springer Magyarország Kft., mint adatkezelő.
Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a(z) Árkád Bevásárlóközpont Igazgatóság, (1106 Budapest, Örs vezér tere 25/a I.em.) végzi, mint adatfeldolgozó.
A Játékból történő kizárás nem eredményezi az üzletszerzési illetve marketing célú hozzájárulások automatikus visszavonását.

A Szervező, mint adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címeken: Ringier Axel Springer Magyarország Kft. 1122, Budapest Városmajor utca 11. címén vagy a(z) adatkezelo@ringieraxelspringer.hu e-mail címen. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve jogosult bírósághoz fordulni.

11. Felelősség
A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

A Szervező a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.
A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a kiválasztással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezőnek vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.
A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

12. Egyéb

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.
A Szabályzat a Játék időtartama alatt elérhető a Glamour.hu weboldalon.
Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről a(z) nyeremenyjatek@ringieraxelspringer.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését.

Kelt: Budapest, 2018.08.16.

Megosztás Küldés Messengeren Pinterest
Google Hírek ikon
Kövesd a Glamour cikkeit a Google hírekben is!

Ez is érdekelhet

Vége van, Harry herceg elvesztette a jogi csatát

Vége van, Harry herceg elvesztette a jogi csatát

Értesülj elsőként legújabb híreinkről

Glamour-napok ősz 2023

Parfüm horoszkóp: találd meg a tökéletes illatot a csillagjegyed szerint

Parfüm horoszkóp: találd meg a tökéletes illatot a csillagjegyed szerint

Szépséghírek

Megérkezett a plüss bob hajtrend, a csendes luxus megtestesítője

Megérkezett a plüss bob hajtrend, a csendes luxus megtestesítője

PR

Tényleg felmerülhet a gyanú, hogy megcsal a párod, ha hüvelygombád van? (x)

Tényleg felmerülhet a gyanú, hogy megcsal a párod, ha hüvelygombád van? (x)

PR

Hihetetlen, de ezért nem kívánt a párom (x)

Hihetetlen, de ezért nem kívánt a párom (x)

PR

Ez a valódi oka a felfázásnak (x)

Ez a valódi oka a felfázásnak (x)

PR

Ellenőrizd az állapotod vashiánytesztünk segítségével! (x)

Ellenőrizd az állapotod vashiánytesztünk segítségével! (x)