A GLAMOUR-ORSAY születésnapi shoppingparti nyereményjátékának hivatalos szabálya

2019.szeptember.2.

A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Ringier Axel Springer Magyarország Kft. (székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 11. a továbbiakban: Szervező) által szervezett GLAMOUR és az ORSAY promóciós játék (a továbbiakban: Játék) leírását, valamint az abban történő részvétel feltételeit tartalmazza.

A Játék jelen Szabályzata - mely az adatkezelési tájékoztatót is magában foglalja - a Ringier Axel Springer Magyarország Kft. által üzemeltett Glamour.hu hivatalos oldalon jelenik meg a Játék időtartama alatt.

1. A Játék szervezője és lebonyolítója
A Játék szervezője és lebonyolítója a Ringier Axel Springer Magyarország Kft., a Glamour.hu hivatalos oldalának üzemeltetője (a továbbiakban: Szervező).

A Játékos a Játék leírásában részletezett kritériumok és feltételek alapján a saját instagram oldalára, a megadott hashtagek használatával posztolt kép feltöltését követően automatikusan részt vesz a Játékban, és ezzel maradéktalanul elfogadja jelen Szabályzat feltételeit, beleértve az adatkezelési rendelkezéseket is. A Játékos tudomásul veszi, hogy szavazás előtt kötelessége előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. Amennyiben a Játékos jelen Szabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt enni, és a Szervező jogosult az ilyen Játékost kizárólagos döntése alapján a Játékból kizárni.

A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXXIV. törvény hatálya alá.

2. A Játékban résztvevő személyek
A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, aki a személyes adatainak jelen Szabályzatban meghatározott kezeléséhez a Játék megkezdése előtt hozzájárul és ezen hozzájárulását a Játék időtartama alatt nem vonja vissza, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (a továbbiakban: a "Játékos").

A Játékos a Játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Szabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja. A Játékban való részvétellel a Játékos az adatkezelési rendelkezések előzetes megismerését és elfogadását kifejezetten elismeri.
A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
• a Szervező, a Játék lebonyolításában közreműködő személyek, a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottja és mindezek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 2. pont szerinti hozzátartozói;
• a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 5/C § (1) szerint összeférhetetlen személyek.


A Szervező diszkrecionális döntése alapján kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását. Amennyiben a Játékos a jelen Szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a játékból automatikusan kizárásra kerül. A kizárás tényéről a Szervező értesíti a Játékost.

3. A Játék időtartama

A Játék 2019. szeptember 1-én 10:00 órakor kezdődik és 2019. október 10-e éjfélig tart.
A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.
4. A Játék leírása

A Játék lényege, hogy a Játékos a fent megjelölt időpontban minden magyarországi ORSAY üzletben, a saját Instagram oldalára publikáljon egy képet az Orsay 'Urban Chic- Glamour Favorite' kollekció egy outfitjében, (az Orsay üzlet) próbafülkének tükre előtt. Ezután ellássa a bejegyzést a Szervező által meghatározott hashtaggel (#orsay20#glamourorsay). A kép feltöltők közül összesen 41 nyertest választ ki a Glamour.hu szerkesztősége a képek kreativitása alapján a játék végén.
5. Jelentkezés a Játékra, részvételi feltételek
A Játékosok közül a kiválasztáson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.
A Játék részvételi feltételei:
• a Játék során a Játékosnak a saját Instagram oldalára kell publikálnia egy képet a Szervező által meghatározott hashtaggel,
• a megfelelő oldalon olvassa el a jelen Játékszabályzatot és a személyes adatai kezeléséhez való hozzájárulást,
• az itt meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte,
• hozzájárulás, hogy a Szervező közvetlen direkt üzenetet küldjön a nyertes Játékosoknak Instagram oldalán keresztül,
• egy Játékos egy Instagram fiókról legfeljebb, egyszer regisztrálhat és egyszer tölthet fel képet. Ha valaki mégis több Instagram fiók felhasználásával vesz részt a Játékban, azt a Szervező valamennyi jelentkezését tekintve kizárja.
A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Szervezőnek nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a kiválasztáson.
A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit.

A Játékosnak a Játékban való részvételhez fel kell töltenie egy képet, a magyarországi Orsay üzletek egyikében, a próbafülkében kihelyezett tükör előtt, az Orsay 'Urban Chic-Glamour Favorite' kollekció egy outfitjében, a Szervező által megadott hashtaggel ellátva (#orsay20#glamourorsay) a saját Instagram profiljára (Játékfelület).

6. Nyeremények

A játék során összesen 41 darab nyeremény kerül kiosztásra, ebből:
• 1 db 200 000 forint értékű vásárlás a Glamour stylistjával
• 10 db 20 000 forint értékű ORSAY ajándékkártya
• 10 db jegy a Beauty Fesztiválra
• 10 db Orsay kiegészítő táska és hozzá illő EDT L'OR DE SAY STAR 50 ml parfüm
• 10 db Orsay kiegészítő táska és hozzá illő EDT L'OR DE SAY GLOW 50 ml parfüm
Nyertes a kiválasztás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos.
A nyeremény át nem ruházható.
A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Szervező és a Játékos kötelesek együttműködni.
A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja.
A Szervező az itt felsorolt nyereményen túl további nyereményeket a Játékban nem oszt ki.
7. Kiválasztás
A sorsolásra 2019. október 14-én 9.00 órakor kerül sor a Szervező székhelyén, egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal, a Szervező 3 munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt, melyről a sorsolási bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv készül.
A kiválasztás alkalmával 41 Játékos kerül kiválasztásra, aki a főnyereményre jogosult, illetve 41 pótnyertes kiválasztására is sor kerül. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyeremény átvételével kapcsolatban a kiküldött értesítést követő 3 munkanapon belül nem ad semmilyen visszajelzést, a nyeremény továbbiakban nem vehető át, a nyertes véglegesen elveszti jogosultságát a nyereményre (jogvesztés), a nyereményre a pótnyertes válik jogosulttá. A pótnyertes helyébe további pótnyertes már nem léphet. Amennyiben a pótnyertes sem jogosult a nyereményre, vagy a nyeremény átvételével kapcsolatban a kiküldött értesítést követő 3 munkanapon belül nem ad semmilyen visszajelzést, a nyeremény továbbiakban nem vehető át, a pótnyertes véglegesen elveszti jogosultságát a nyereményre (jogvesztés), és a nyereménynek nem lesz nyertese, az a Szervező tulajdonában marad. A fentieket a Játékosok kifejezetten tudomásul veszik és elfogadják, ezzel összefüggésben a Szervezővel szemben igényérvényesítésre nem jogosultak.
Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a kiválasztás után a neve és lakóhelye (város) nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.
8. A Nyertesek értesítése
A Nyertest a Játékra történő jelentkezéskor megadott Instagram fiókjának elérhetőségén keresztül a kiválasztást követő 1 munkanapon belül értesítjük.
A Nyertes azonosításához és a nyeremények kézbesítéséhez szükséges a pontos Instagram fiók megadása (név).
9. A nyeremény kézbesítése, átvétele
A nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezővel a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
A nyeremény kézbesítésével kapcsolatos észrevételek és reklamációk a Szervezőnél tehetők meg.

Amennyiben a Nyertes az értesítést követő 3 munkanapon belül nem jelez vissza a kiértesítésre és a nyilatkozatot nem küldi vissza, úgy a nyereményre szóló jogosultságát véglegesen elveszíti.

A Nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a Nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a kiválasztást követő 3 munkanapon belül köteles tájékoztatni a Szervezőt.

A nyereményt a Nyertes Játékos helyett közokiratba vagy magánokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazottja is átveheti oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről a Szervezőt előzetesen értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát a Szervező részére átadja.

10. Adatkezelés
A Játékosok személyes adatainak kezelésére a jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.
A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önként és megfelelő, előzetes tájékoztatás birtokában történt.
A Játékosok a pályázat beküldésével kifejezetten és visszavonhatatlanul bármilyen ellenszolgáltatás igénye nélkül hozzájárulnak ahhoz, hogy pályázatuk a Játék időtartama alatt és az annak lezárultát követő 30 munkanapig a Szervező és az Orsay Instagram oldalán [LINK] és a www.glamour.hu weboldalon is megjelenésre/megosztásra kerüljön.
A személyes adatok kezelésének jogalapja a Játékosok önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata -, amely a Játékban való részvétellel a jelen Szabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik, továbbá a kiválasztott Játékos(ok) esetén az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.
Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:
Kezelt adat típusa Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Játékos neve • Játékos azonosítása
• Játékban való részvétel
• Nyeremény kézbesítése
• Értesítése a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban
• Adójogi és közteher fizetési kötelezettség teljesítése
• Jog- és igényérvényesítés • GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás;
• a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
• az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény Játék lezárultától számított 8 évig
Játékos telefonszáma • Játékos azonosítása
• Játékban való részvétel
• Nyeremény kézbesítése
• Értesítése a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban
• Adójogi és közteher fizetési kötelezettség teljesítése
• Jog- és igényérvényesítés • GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás;
• a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény Játék lezárultától számított 8 évig
Játékos lakcíme • Játékos azonosítása
• Játékban való részvétel
• Nyeremény kézbesítése
• Értesítése a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban
• Adójogi és közteher fizetési kötelezettség teljesítése
Jog- és igényérvényesítés • GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás;
• a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
• az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény Játék lezárultától számított 8 évig
Játékos e-mail címe • Játékos azonosítása
• Játékban való részvétel
• Nyeremény kézbesítése
• Értesítése a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban
• Adójogi és közteher fizetési kötelezettség teljesítése
• Jog- és igényérvényesítés • GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás;
• a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
• az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény Játék lezárultától számított 8 évigA nyereményjátékban való részvétellel a Játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező közvetlen üzletszerzési, illetve marketing céllal saját vagy üzleti partnerei ajánlataival a megadott elérhetőségein megkeresse. Az adatkezelésre a hozzájárulás visszavonásáig kerül sor. Amennyiben valamely Játékos adatai ilyen célú jövőbeli kezelését meg kívánja tiltani, az elektronikus levél alján található link útján vagy a(z) adatkezelo@ringieraxelspringer.hu email címen vagy írásban postai úton a Ringier Axel Springer Magyarország Kft. Budapest, 1122 Városmajor utca 11. postai címen vonhatja vissza hozzájárulását.
A megadott adatok kezelője a a Ringier Axel Springer Magyarország Kft., mint adatkezelő.
A Játékból történő kizárás nem eredményezi az üzletszerzési, illetve marketing célú hozzájárulások automatikus visszavonását.
A Ringier Axel Springer Magyarország Kft., mint adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címeken: Ringier Axel Springer Magyarország Kft. Budapest, 1122 Városmajor utca 11. címén vagy a(z) adatkezelo@ringieraxelspringer.hu e-mail címen. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve jogosult bírósághoz fordulni.
10. Felelősség
A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.
A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

A Szervező a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.
A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a kiválasztással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezőnek vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.
A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.
11. Egyéb
A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.
A Szabályzat a Játék időtartama alatt elektronikus formában elérhető a www.glamour.hu weboldalon,
Amennyiben a Játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről a(z) nyeremenyjatek@ringieraxelspringer.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését.
Kelt: Budapest, 2019.08.29.


Ringier Axel Springer Magyarország Kft.

Ez is érdekelhet

Vitatkozni tudni kell, eláruljuk, hogy lehet jól csinálni

Vitatkozni tudni kell, eláruljuk, hogy lehet jól csinálni

GLAMOUR Horoszkóp

A csillagjegyed elárulja, milyen anya leszel!

A csillagjegyed elárulja, milyen anya leszel!

Sztárhírek

Mesebeli szerelem: Lékai-Kiss Ramóna és Lékai Máté szerelmi történetével és ajándék szerelmes regénnyel megjelent a GLAMOUR júniusi lapszáma

Mesebeli szerelem: Lékai-Kiss Ramóna és Lékai Máté szerelmi történetével és ajándék szerelmes regénnyel megjelent a GLAMOUR júniusi lapszáma