A GLAMOUR-ORSAY születésnapi shoppingparti nyereményjátékának hivatalos szabálya

2019.szeptember.2.

A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Ringier Axel Springer Magyarország Kft. (székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 11. a továbbiakban: Szervező) által szervezett GLAMOUR és az ORSAY promóciós játék (a továbbiakban: Játék) leírását, valamint az abban történő részvétel feltételeit tartalmazza.

A Játék jelen Szabályzata - mely az adatkezelési tájékoztatót is magában foglalja - a Ringier Axel Springer Magyarország Kft. által üzemeltett Glamour.hu hivatalos oldalon jelenik meg a Játék időtartama alatt.

1. A Játék szervezője és lebonyolítója
A Játék szervezője és lebonyolítója a Ringier Axel Springer Magyarország Kft., a Glamour.hu hivatalos oldalának üzemeltetője (a továbbiakban: Szervező).

A Játékos a Játék leírásában részletezett kritériumok és feltételek alapján a saját instagram oldalára, a megadott hashtagek használatával posztolt kép feltöltését követően automatikusan részt vesz a Játékban, és ezzel maradéktalanul elfogadja jelen Szabályzat feltételeit, beleértve az adatkezelési rendelkezéseket is. A Játékos tudomásul veszi, hogy szavazás előtt kötelessége előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. Amennyiben a Játékos jelen Szabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt enni, és a Szervező jogosult az ilyen Játékost kizárólagos döntése alapján a Játékból kizárni.

A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXXIV. törvény hatálya alá.

2. A Játékban résztvevő személyek
A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, aki a személyes adatainak jelen Szabályzatban meghatározott kezeléséhez a Játék megkezdése előtt hozzájárul és ezen hozzájárulását a Játék időtartama alatt nem vonja vissza, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (a továbbiakban: a "Játékos").

A Játékos a Játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Szabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja. A Játékban való részvétellel a Játékos az adatkezelési rendelkezések előzetes megismerését és elfogadását kifejezetten elismeri.
A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
• a Szervező, a Játék lebonyolításában közreműködő személyek, a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottja és mindezek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 2. pont szerinti hozzátartozói;
• a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 5/C § (1) szerint összeférhetetlen személyek.


A Szervező diszkrecionális döntése alapján kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását. Amennyiben a Játékos a jelen Szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a játékból automatikusan kizárásra kerül. A kizárás tényéről a Szervező értesíti a Játékost.

3. A Játék időtartama

A Játék 2019. szeptember 1-én 10:00 órakor kezdődik és 2019. október 10-e éjfélig tart.
A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.
4. A Játék leírása

A Játék lényege, hogy a Játékos a fent megjelölt időpontban minden magyarországi ORSAY üzletben, a saját Instagram oldalára publikáljon egy képet az Orsay 'Urban Chic- Glamour Favorite' kollekció egy outfitjében, (az Orsay üzlet) próbafülkének tükre előtt. Ezután ellássa a bejegyzést a Szervező által meghatározott hashtaggel (#orsay20#glamourorsay). A kép feltöltők közül összesen 41 nyertest választ ki a Glamour.hu szerkesztősége a képek kreativitása alapján a játék végén.
5. Jelentkezés a Játékra, részvételi feltételek
A Játékosok közül a kiválasztáson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.
A Játék részvételi feltételei:
• a Játék során a Játékosnak a saját Instagram oldalára kell publikálnia egy képet a Szervező által meghatározott hashtaggel,
• a megfelelő oldalon olvassa el a jelen Játékszabályzatot és a személyes adatai kezeléséhez való hozzájárulást,
• az itt meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte,
• hozzájárulás, hogy a Szervező közvetlen direkt üzenetet küldjön a nyertes Játékosoknak Instagram oldalán keresztül,
• egy Játékos egy Instagram fiókról legfeljebb, egyszer regisztrálhat és egyszer tölthet fel képet. Ha valaki mégis több Instagram fiók felhasználásával vesz részt a Játékban, azt a Szervező valamennyi jelentkezését tekintve kizárja.
A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Szervezőnek nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a kiválasztáson.
A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit.

A Játékosnak a Játékban való részvételhez fel kell töltenie egy képet, a magyarországi Orsay üzletek egyikében, a próbafülkében kihelyezett tükör előtt, az Orsay 'Urban Chic-Glamour Favorite' kollekció egy outfitjében, a Szervező által megadott hashtaggel ellátva (#orsay20#glamourorsay) a saját Instagram profiljára (Játékfelület).

6. Nyeremények

A játék során összesen 41 darab nyeremény kerül kiosztásra, ebből:
• 1 db 200 000 forint értékű vásárlás a Glamour stylistjával
• 10 db 20 000 forint értékű ORSAY ajándékkártya
• 10 db jegy a Beauty Fesztiválra
• 10 db Orsay kiegészítő táska és hozzá illő EDT L'OR DE SAY STAR 50 ml parfüm
• 10 db Orsay kiegészítő táska és hozzá illő EDT L'OR DE SAY GLOW 50 ml parfüm
Nyertes a kiválasztás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos.
A nyeremény át nem ruházható.
A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Szervező és a Játékos kötelesek együttműködni.
A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja.
A Szervező az itt felsorolt nyereményen túl további nyereményeket a Játékban nem oszt ki.
7. Kiválasztás
A sorsolásra 2019. október 14-én 9.00 órakor kerül sor a Szervező székhelyén, egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal, a Szervező 3 munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt, melyről a sorsolási bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv készül.
A kiválasztás alkalmával 41 Játékos kerül kiválasztásra, aki a főnyereményre jogosult, illetve 41 pótnyertes kiválasztására is sor kerül. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyeremény átvételével kapcsolatban a kiküldött értesítést követő 3 munkanapon belül nem ad semmilyen visszajelzést, a nyeremény továbbiakban nem vehető át, a nyertes véglegesen elveszti jogosultságát a nyereményre (jogvesztés), a nyereményre a pótnyertes válik jogosulttá. A pótnyertes helyébe további pótnyertes már nem léphet. Amennyiben a pótnyertes sem jogosult a nyereményre, vagy a nyeremény átvételével kapcsolatban a kiküldött értesítést követő 3 munkanapon belül nem ad semmilyen visszajelzést, a nyeremény továbbiakban nem vehető át, a pótnyertes véglegesen elveszti jogosultságát a nyereményre (jogvesztés), és a nyereménynek nem lesz nyertese, az a Szervező tulajdonában marad. A fentieket a Játékosok kifejezetten tudomásul veszik és elfogadják, ezzel összefüggésben a Szervezővel szemben igényérvényesítésre nem jogosultak.
Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a kiválasztás után a neve és lakóhelye (város) nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.
8. A Nyertesek értesítése
A Nyertest a Játékra történő jelentkezéskor megadott Instagram fiókjának elérhetőségén keresztül a kiválasztást követő 1 munkanapon belül értesítjük.
A Nyertes azonosításához és a nyeremények kézbesítéséhez szükséges a pontos Instagram fiók megadása (név).
9. A nyeremény kézbesítése, átvétele
A nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezővel a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
A nyeremény kézbesítésével kapcsolatos észrevételek és reklamációk a Szervezőnél tehetők meg.

Amennyiben a Nyertes az értesítést követő 3 munkanapon belül nem jelez vissza a kiértesítésre és a nyilatkozatot nem küldi vissza, úgy a nyereményre szóló jogosultságát véglegesen elveszíti.

A Nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a Nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a kiválasztást követő 3 munkanapon belül köteles tájékoztatni a Szervezőt.

A nyereményt a Nyertes Játékos helyett közokiratba vagy magánokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazottja is átveheti oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről a Szervezőt előzetesen értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát a Szervező részére átadja.

10. Adatkezelés
A Játékosok személyes adatainak kezelésére a jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.
A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önként és megfelelő, előzetes tájékoztatás birtokában történt.
A Játékosok a pályázat beküldésével kifejezetten és visszavonhatatlanul bármilyen ellenszolgáltatás igénye nélkül hozzájárulnak ahhoz, hogy pályázatuk a Játék időtartama alatt és az annak lezárultát követő 30 munkanapig a Szervező és az Orsay Instagram oldalán [LINK] és a www.glamour.hu weboldalon is megjelenésre/megosztásra kerüljön.
A személyes adatok kezelésének jogalapja a Játékosok önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata -, amely a Játékban való részvétellel a jelen Szabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik, továbbá a kiválasztott Játékos(ok) esetén az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.
Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:
Kezelt adat típusa Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Játékos neve • Játékos azonosítása
• Játékban való részvétel
• Nyeremény kézbesítése
• Értesítése a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban
• Adójogi és közteher fizetési kötelezettség teljesítése
• Jog- és igényérvényesítés • GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás;
• a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
• az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény Játék lezárultától számított 8 évig
Játékos telefonszáma • Játékos azonosítása
• Játékban való részvétel
• Nyeremény kézbesítése
• Értesítése a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban
• Adójogi és közteher fizetési kötelezettség teljesítése
• Jog- és igényérvényesítés • GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás;
• a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény Játék lezárultától számított 8 évig
Játékos lakcíme • Játékos azonosítása
• Játékban való részvétel
• Nyeremény kézbesítése
• Értesítése a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban
• Adójogi és közteher fizetési kötelezettség teljesítése
Jog- és igényérvényesítés • GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás;
• a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
• az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény Játék lezárultától számított 8 évig
Játékos e-mail címe • Játékos azonosítása
• Játékban való részvétel
• Nyeremény kézbesítése
• Értesítése a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban
• Adójogi és közteher fizetési kötelezettség teljesítése
• Jog- és igényérvényesítés • GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás;
• a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
• az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény Játék lezárultától számított 8 évigA nyereményjátékban való részvétellel a Játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező közvetlen üzletszerzési, illetve marketing céllal saját vagy üzleti partnerei ajánlataival a megadott elérhetőségein megkeresse. Az adatkezelésre a hozzájárulás visszavonásáig kerül sor. Amennyiben valamely Játékos adatai ilyen célú jövőbeli kezelését meg kívánja tiltani, az elektronikus levél alján található link útján vagy a(z) adatkezelo@ringieraxelspringer.hu email címen vagy írásban postai úton a Ringier Axel Springer Magyarország Kft. Budapest, 1122 Városmajor utca 11. postai címen vonhatja vissza hozzájárulását.
A megadott adatok kezelője a a Ringier Axel Springer Magyarország Kft., mint adatkezelő.
A Játékból történő kizárás nem eredményezi az üzletszerzési, illetve marketing célú hozzájárulások automatikus visszavonását.
A Ringier Axel Springer Magyarország Kft., mint adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címeken: Ringier Axel Springer Magyarország Kft. Budapest, 1122 Városmajor utca 11. címén vagy a(z) adatkezelo@ringieraxelspringer.hu e-mail címen. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve jogosult bírósághoz fordulni.
10. Felelősség
A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.
A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

A Szervező a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.
A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a kiválasztással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezőnek vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.
A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.
11. Egyéb
A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.
A Szabályzat a Játék időtartama alatt elektronikus formában elérhető a www.glamour.hu weboldalon,
Amennyiben a Játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről a(z) nyeremenyjatek@ringieraxelspringer.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését.
Kelt: Budapest, 2019.08.29.


Ringier Axel Springer Magyarország Kft.

Ez is érdekelhet

Angelina Jolie gyermeke évekig fiúnak öltözött, most viszont lány ruhába bújt és ez teljesen rendben van!

Angelina Jolie gyermeke évekig fiúnak öltözött, most viszont lány ruhába bújt és ez teljesen rendben van!

Divat Shoppingtipp

Bújj paplanba! A szezon aduásza a steppelt kabát, mutatjuk a 10 legjobb darabot!

Bújj paplanba! A szezon aduásza a steppelt kabát, mutatjuk a 10 legjobb darabot!

GLAMOUR Horoszkóp

Napi horoszkóp: Ma legyél szeretetteljes - Október 21.

Napi horoszkóp: Ma legyél szeretetteljes - Október 21.