A GLAMOUR Nagykövet pályázati tájékoztatója

Megosztás Küldés Messengeren Pinterest

1. A PÁLYÁZAT SZERVEZŐJE

  GLAMOUR NAGYKÖVET PÁLYÁZAT I TÁJÉKOZTATÓJA
GLAMOUR NAGYKÖVET PÁLYÁZAT I TÁJÉKOZTATÓJA
Fotó: Getty Images

A Ringier Hungary Kft. (székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 11., cégjegyzékszám: Cg.01-09-061743) (továbbiakban: a „Társaság”), mint a www.glamour.hu weboldal (továbbiakban: a „Honlap”) üzemeltetője és a Glamour magazin kiadója a Glamour Nagykövet pályázat (továbbiakban: a „Pályázat”) szervezője (továbbiakban: a „Szervező”).

2. PÁLYÁZAT TÁRGYA

A Szervező és együttműködő partnerei együttműködnek a „Glamour Nagykövet” kampány kapcsán (továbbiakban: a „Glamour Nagykövet kampány”). A Szervező több jelentkező (továbbiakban: a „Pályázó”) közül választja ki azt, aki a Glamour magazin szellemiségéhez méltó módon képviseli mind a magazint és a Szervezőt, mind pedig a Glamour Nagykövet kampány együttműködő partnereit (továbbiakban: a ”Glamour Nagykövet”).

3. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Jelentkezési határidő: 2023. február 20. éjfél

A Pályázat időtartama: 2023. január 30 – február 20., 24:00

A) Jelentkezési feltételek:

▪ pályamunka hiánytalan leadása (lásd C. pont),

▪ 18. életév betöltése,

▪ büntetlen előélet,

▪ a Szervező és a Glamour Nagykövet kampány együttműködő partnerei érdekeivel, szellemiségével, valamint jóhírnevének megőrzésével összhangban álló életvitel és magatartás a Pályázat időtartama alatt, valamint azt megelőzően és azt követően is.

▪ A Glamour magazinban alapelvként érvényesül a szabad jogállam és a demokrácia értékei melletti elkötelezettség, a mindenfajta diktatúra és a fajgyűlölet elleni fellépés, ennek megfelelően jelentkezési feltétel, hogy a Glamour Nagykövet magatartása összhangban álljon ezen alapelvvel.

▪ Bármilyen pártpolitikai elkötelezettség a Glamour Nagykövet tevékenysége ellátását veszélyezteti, erre való figyelemmel olyan Pályázók jelentkezését várjuk, akik nyilvánosan párttal nem szimpatizálnak és pártpolitikai tevékenységet nem folytatnak.

B) A Glamour Nagykövet:

▪ aktív a közösségi média csatornáin (Instagram, Facebook, Youtube, stb.),

▪ saját maga tudja elkészíteni a publikáláshoz szükséges videós/fotós tartalmakat,

▪ vállalja, hogy a Szervező által meghatározott, előre egyeztetett és jóváhagyott posztokat/videókat elkészíti és kezeli a Glamour Nagykövet közösségi média felületeket;

▪ vállalja, hogy részt vesz eseményeken, amelyekre a Szervező meghívja.

C) A benyújtott Pályamunkára vonatkozó előírások

Mutasd be egy kétperces Youtube videóban, hogy miért vagy te a legalkalmasabb az állásra! Add meg a pályázati anyagod elküldése során az Instagram, Facebook és egyéb social media felületeid linkjét az eddigi tevékenységed elbírálása érdekében.

A Pályázó szavatol azért, hogy a Pályamunkában leadott anyagon nem áll fenn harmadik személynek olyan kizárólagos szerzői vagyoni, illetve felhasználási joga, amely annak felhasználását a Glamour Nagykövet kampányban korlátozná vagy akadályozná. A Pályázó szavatol továbbá, hogy a Pályamunkában leadott anyag tartalma harmadik személy személyiségi vagy egyéb jogait nem sérti

D. Pályázatra való jelentkezés módja

A pályázati anyagot a btl@glamour.hu e-mail címre várjuk a jelentkezési határidő végéig, a C pontban megadott formában és információkkal.

4. A GLAMOUR NAGYKÖVET KIVÁLASZTÁSA

A Pályázók által beküldött Pályázatok alapján a Szervező közreműködői előválogatást végeznek. Az előválogatás során kiválasztott Pályázókat a Szervező személyes interjúra hívja be, ezt követően kerül kiválasztásra a Glamour Nagykövet. A Szervező pótnyertest választ arra az esetre, ha a kiválasztott Pályázó mégsem fogadná el a Glamour Nagykövet kinevezést.

A személyes interjú időpontja: 2023. február 23 vagy 24., a pontos időpontról e-mailben értesítjük a kiválasztott Pályázókat.

A döntőbizottság tagjai a Szervező által delegált közreműködőiből és a Glamour Nagykövet kampány együttműködő partnereinek képviselőiből áll. A nyertes kiválasztása a döntőbizottság szabad mérlegelésén alapul, a döntés ellen fellebbezési, jogorvoslati lehetőséget a Szervező nem biztosít.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási, kárpótlási, stb. igényért a Pályázaton történő részvétel során, illetve azzal bármely összefüggésben, a Pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, sérelmekért, stb. A Pályázó a Pályázaton történő részvétellel kifejezetten lemond a Pályázat lebonyolításával, a kiválasztással kapcsolatos a Szervezővel és/vagy bármely harmadik személlyel szembeni igény-/követelés bármely jogcímen történő érvényesítésről.

A Szervező a Pályázat pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget, illetve helytállást nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget, illetve helytállást azért, ha a Pályázat időtartama alatt a Pályázat, illetve a Pályázatot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel, illetve áll helyt továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

5. A GLAMOUR NAGYKÖVET MEGÁLLAPODÁS

Jelen tájékoztató a Pályázók jelentkezésének elősegítését szolgálja, nem minősül ajánlattételnek, illetve ajánlat elfogadásának. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy NE válasszon Glamour Nagykövetet. A Szervező ennek megfelelően szerződés megkötésére nem vállal kötelezettséget és fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatóban közölt feltételeket egyoldalúan, utólag módosítsa, vagy a Pályázatot visszavonja. A Glamour Nagykövet feladatai, szerződéses kötelezettségei a megállapodás keretében biztosított szolgáltatások, ajándékok, valamint az együttműködés részletes feltételei a Glamour Nagykövet kiválasztását követően létrehozandó megállapodásban kerülnek rögzítésre. A nyertes Pályázó a megállapodás megkötését megtagadhatja.

A Szervező a nyertes Pályázóval, mint Glamour Nagykövettel kötendő megállapodás esetén az alábbiakat biztosítja a Pályázó részére tíz hónapon keresztül (2023. március 01 – december 31 -ig).

▪ A tíz hónapra összesen 2.500.000 Ft díjazás illeti meg

6. ADATKEZELÉS

A Pályázók személyes adatainak kezelésére a jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.

A Pályázaton való részvétel és a Pályázat során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő, előzetes tájékoztatás birtokában történt.

A személyes adatok kezelésének jogalapja a Pályázók önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Pályázaton való regisztráció során a jelen Szabályzat elfogadásával – az erre szolgáló mező megjelölésével – egyidejűleg megtörténik, továbbá a kisorsolt Pályázó(k) esetén az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

Azáltal, hogy a Pályázó részt vesz a Pályázaton, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

Kezelt adat típusa:

 • Pályázó neve
 • Elérhetősége e-mailen
 • Pályázó által készített pályaművek

Adatkezelés célja

 • Pályázó azonosítása
 • Pályázó kiválasztása
 • Pályázaton történő részvétel
 • Juttatás kézbesítése
 • Értesítése a Pályázat eredményéről, kapcsolattartás
 • Adójogi és közteher fizetési kötelezettség teljesítése
 • Jog- és igényérvényesítés

Adatkezelés jogalapja

 • GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás;
 • GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

Adatkezelés időtartama

 • A Pályázat nyertesének adatait a Pályázat lezárultától számított 8 évig
 • A Pályázaton indulók, résztvevők adatait a nyertessel való szerződéskötést követő 10. napig, de legkésőbb 2023. március 10. napjáig.

A nyertes Pályázó(k) kifejezetten hozzájárul(nak) ahhoz, hogy nevét/nevüket az eredményhirdetést követően a Honlapon kizárólag a Pályázattal kapcsolatosan nyilvánosan közzé tegye.

A Pályázaton való részvétellel a Pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező közvetlen üzletszerzési, illetve marketing céllal saját vagy üzleti partnerei ajánlataival a megadott elérhetőségein megkeresse őket. Az adatkezelésre a hozzájárulás visszavonásáig kerül sor. Amennyiben valamely Pályázó adatai ilyen célú jövőbeli kezelését meg kívánja tiltani, az elektronikus levél alján található link útján vagy a(z) adatkezelo@ringier.hu email címen vagy írásban postai úton a Ringier Hungary Kft. Budapest, 1122 Városmajor utca 11. postai címen vonhatja vissza hozzájárulását.

A megadott adatok kezelője a Ringier Hungary Kft., mint adatkezelő.

A Pályázatról történő kizárás nem eredményezi az üzletszerzési, illetve marketing célú hozzájárulások automatikus visszavonását.

A Ringier Hungary Kft., mint adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések, így különösen a GDPR, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései megtartásával történik.

A Pályázót, mint az adatkezelés érintettjét, az alábbi jogok illetik meg az adatkezeléssel kapcsolatosan:

▪ hozzáféréshez való jog: A hozzáférés joga keretében a Pályázó bármikor tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről, azokhoz hozzáférhet, továbbá arról, hogy az Adatkezelő kezel-e és ha igen milyen személyes adatot a Pályázóról.

▪ helyesbítés, illetve törlés, valamint az adatkezelés korlátozásának joga: A Pályázó jogosult kérelmezni, hogy téves, pontatlan vagy hiányos adatok esetén azok kijavítását, helyesbítését végezze el az Adatkezelő, illetve személyes adatainak törlését igényelheti. Ha a Pályázó a személyes adatok kezelésének korlátozását kéri, akkor az Adatkezelő az adatkezelést a kérelemnek megfelelően korlátozhatja. Ha a Pályázó vitatja a személyes adatainak pontosságát, akkor a korlátozás időtartama arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az Adatkezelő részére ezen adatok pontosságának ellenőrzését. A Pályázó kérheti a személyes adatok felhasználásának korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, de ellenzi azok törlését. A Pályázó előterjeszthet ilyen kérelmet akkor is, ha az Adatkezelőnek már nincs szükséges a személyes adataira adatkezelés céljából, de a Pályázó igényli az adatkezelés korlátozását, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

▪ az adatainak hordozhatóságához való jog: Az adathordozhatósághoz való jog keretében a Pályázó jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek – akár közvetlenül is - továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő.

▪ hozzájárulás visszavonásának joga: A Pályázó részben vagy egészben bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, ugyanakkor a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Ha a Pályázó a fentiekben rögzített jogokkal élni szeretne vagy az adatkezelés kapcsán bármilyen kérdése merül fel, esetleg bármilyen panasza merülne fel az adatkezeléssel kapcsolatosan a Szervezőhöz fordulhat postai levélben vagy emailben az alábbi elérhetőségeken: Ringier Hungary Kft. Budapest, 1122 Városmajor utca 11. címén vagy az adatkezelo@ringier.hu.

Amennyiben a Pályázó a személyes adatainak kezelése során a jogainak megsértését észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére: közvetlenül a Szervezőhöz fordulhat postai levélben vagy e-mailen keresztül; ▪ az érintett felügyeleti hatóságnál, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál [NAIH] panaszt nyújthat be. A NAIH elérhetőségei: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefon: 06-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; ▪ bírósághoz fordulhat.

További információ a pályázatról a Honlapon található.

A Pályázatok elkészítéséhez sok sikert kíván a Glamour Szerkesztősége!

Megosztás Küldés Messengeren Pinterest
Google Hírek ikon
Kövesd a Glamour cikkeit a Google hírekben is!

Ez is érdekelhet

Most érkezett! Ezek a legjobb ajánlatok a Notino kínálatában a kánikula idejére

Most érkezett! Ezek a legjobb ajánlatok a Notino kínálatában a kánikula idejére

Értesülj elsőként legújabb híreinkről

5 termék, melyektől smink nélkül is ragyogóan szép lesz a bőröd (x)

5 termék, melyektől smink nélkül is ragyogóan szép lesz a bőröd (x)

Kocsival mentek nyaralni? Íme néhány tipp, melyekkel csökkenthetitek az utazás költségeit! (x)

Kocsival mentek nyaralni? Íme néhány tipp, melyekkel csökkenthetitek az utazás költségeit! (x)

Egyszerű használat és ragyogó végeredmény - Ebben a hajfestékben biztosan nem fogsz csalódni (x)

Egyszerű használat és ragyogó végeredmény - Ebben a hajfestékben biztosan nem fogsz csalódni (x)

Ezekre a dolgokra figyelj oda, hogy a nyaralás gondtalan legyen! (x)

Ezekre a dolgokra figyelj oda, hogy a nyaralás gondtalan legyen! (x)