A GLAMOUR Nagykövet pályázati tájékoztatója

1. A PÁLYÁZAT SZERVEZŐJE

  GLAMOUR NAGYKÖVET PÁLYÁZAT I TÁJÉKOZTATÓJA
GLAMOUR NAGYKÖVET PÁLYÁZAT I TÁJÉKOZTATÓJA
Fotó: Getty Images

A Ringier Hungary Kft. (székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 11., cégjegyzékszám: Cg.01-09-061743) (továbbiakban: a „Társaság”), mint a www.glamour.hu weboldal (továbbiakban: a „Honlap”) üzemeltetője és a Glamour magazin kiadója a Glamour Nagykövet pályázat (továbbiakban: a „Pályázat”) szervezője (továbbiakban: a „Szervező”).

2. PÁLYÁZAT TÁRGYA

A Szervező és együttműködő partnerei együttműködnek a „Glamour Nagykövet” kampány kapcsán (továbbiakban: a „Glamour Nagykövet kampány”). A Szervező több jelentkező (továbbiakban: a „Pályázó”) közül választja ki azt, aki a Glamour magazin szellemiségéhez méltó módon képviseli mind a magazint és a Szervezőt, mind pedig a Glamour Nagykövet kampány együttműködő partnereit (továbbiakban: a ”Glamour Nagykövet”).

3. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Jelentkezési határidő: 2023. február 20. éjfél

A Pályázat időtartama: 2023. január 30 – február 20., 24:00

A) Jelentkezési feltételek:

▪ pályamunka hiánytalan leadása (lásd C. pont),

▪ 18. életév betöltése,

▪ büntetlen előélet,

▪ a Szervező és a Glamour Nagykövet kampány együttműködő partnerei érdekeivel, szellemiségével, valamint jóhírnevének megőrzésével összhangban álló életvitel és magatartás a Pályázat időtartama alatt, valamint azt megelőzően és azt követően is.

▪ A Glamour magazinban alapelvként érvényesül a szabad jogállam és a demokrácia értékei melletti elkötelezettség, a mindenfajta diktatúra és a fajgyűlölet elleni fellépés, ennek megfelelően jelentkezési feltétel, hogy a Glamour Nagykövet magatartása összhangban álljon ezen alapelvvel.

▪ Bármilyen pártpolitikai elkötelezettség a Glamour Nagykövet tevékenysége ellátását veszélyezteti, erre való figyelemmel olyan Pályázók jelentkezését várjuk, akik nyilvánosan párttal nem szimpatizálnak és pártpolitikai tevékenységet nem folytatnak.

B) A Glamour Nagykövet:

▪ aktív a közösségi média csatornáin (Instagram, Facebook, Youtube, stb.),

▪ saját maga tudja elkészíteni a publikáláshoz szükséges videós/fotós tartalmakat,

▪ vállalja, hogy a Szervező által meghatározott, előre egyeztetett és jóváhagyott posztokat/videókat elkészíti és kezeli a Glamour Nagykövet közösségi média felületeket;

▪ vállalja, hogy részt vesz eseményeken, amelyekre a Szervező meghívja.

C) A benyújtott Pályamunkára vonatkozó előírások

Mutasd be egy kétperces Youtube videóban, hogy miért vagy te a legalkalmasabb az állásra! Add meg a pályázati anyagod elküldése során az Instagram, Facebook és egyéb social media felületeid linkjét az eddigi tevékenységed elbírálása érdekében.

A Pályázó szavatol azért, hogy a Pályamunkában leadott anyagon nem áll fenn harmadik személynek olyan kizárólagos szerzői vagyoni, illetve felhasználási joga, amely annak felhasználását a Glamour Nagykövet kampányban korlátozná vagy akadályozná. A Pályázó szavatol továbbá, hogy a Pályamunkában leadott anyag tartalma harmadik személy személyiségi vagy egyéb jogait nem sérti

D. Pályázatra való jelentkezés módja

A pályázati anyagot a btl@glamour.hu e-mail címre várjuk a jelentkezési határidő végéig, a C pontban megadott formában és információkkal.

4. A GLAMOUR NAGYKÖVET KIVÁLASZTÁSA

A Pályázók által beküldött Pályázatok alapján a Szervező közreműködői előválogatást végeznek. Az előválogatás során kiválasztott Pályázókat a Szervező személyes interjúra hívja be, ezt követően kerül kiválasztásra a Glamour Nagykövet. A Szervező pótnyertest választ arra az esetre, ha a kiválasztott Pályázó mégsem fogadná el a Glamour Nagykövet kinevezést.

A személyes interjú időpontja: 2023. február 23 vagy 24., a pontos időpontról e-mailben értesítjük a kiválasztott Pályázókat.

A döntőbizottság tagjai a Szervező által delegált közreműködőiből és a Glamour Nagykövet kampány együttműködő partnereinek képviselőiből áll. A nyertes kiválasztása a döntőbizottság szabad mérlegelésén alapul, a döntés ellen fellebbezési, jogorvoslati lehetőséget a Szervező nem biztosít.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási, kárpótlási, stb. igényért a Pályázaton történő részvétel során, illetve azzal bármely összefüggésben, a Pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, sérelmekért, stb. A Pályázó a Pályázaton történő részvétellel kifejezetten lemond a Pályázat lebonyolításával, a kiválasztással kapcsolatos a Szervezővel és/vagy bármely harmadik személlyel szembeni igény-/követelés bármely jogcímen történő érvényesítésről.

A Szervező a Pályázat pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget, illetve helytállást nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget, illetve helytállást azért, ha a Pályázat időtartama alatt a Pályázat, illetve a Pályázatot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel, illetve áll helyt továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

5. A GLAMOUR NAGYKÖVET MEGÁLLAPODÁS

Jelen tájékoztató a Pályázók jelentkezésének elősegítését szolgálja, nem minősül ajánlattételnek, illetve ajánlat elfogadásának. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy NE válasszon Glamour Nagykövetet. A Szervező ennek megfelelően szerződés megkötésére nem vállal kötelezettséget és fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatóban közölt feltételeket egyoldalúan, utólag módosítsa, vagy a Pályázatot visszavonja. A Glamour Nagykövet feladatai, szerződéses kötelezettségei a megállapodás keretében biztosított szolgáltatások, ajándékok, valamint az együttműködés részletes feltételei a Glamour Nagykövet kiválasztását követően létrehozandó megállapodásban kerülnek rögzítésre. A nyertes Pályázó a megállapodás megkötését megtagadhatja.

A Szervező a nyertes Pályázóval, mint Glamour Nagykövettel kötendő megállapodás esetén az alábbiakat biztosítja a Pályázó részére tíz hónapon keresztül (2023. március 01 – december 31 -ig).

▪ A tíz hónapra összesen 2.500.000 Ft díjazás illeti meg

6. ADATKEZELÉS

A Pályázók személyes adatainak kezelésére a jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.

A Pályázaton való részvétel és a Pályázat során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő, előzetes tájékoztatás birtokában történt.

A személyes adatok kezelésének jogalapja a Pályázók önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Pályázaton való regisztráció során a jelen Szabályzat elfogadásával – az erre szolgáló mező megjelölésével – egyidejűleg megtörténik, továbbá a kisorsolt Pályázó(k) esetén az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

Azáltal, hogy a Pályázó részt vesz a Pályázaton, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

Kezelt adat típusa:

 • Pályázó neve
 • Elérhetősége e-mailen
 • Pályázó által készített pályaművek

Adatkezelés célja

 • Pályázó azonosítása
 • Pályázó kiválasztása
 • Pályázaton történő részvétel
 • Juttatás kézbesítése
 • Értesítése a Pályázat eredményéről, kapcsolattartás
 • Adójogi és közteher fizetési kötelezettség teljesítése
 • Jog- és igényérvényesítés

Adatkezelés jogalapja

 • GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás;
 • GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

Adatkezelés időtartama

 • A Pályázat nyertesének adatait a Pályázat lezárultától számított 8 évig
 • A Pályázaton indulók, résztvevők adatait a nyertessel való szerződéskötést követő 10. napig, de legkésőbb 2023. március 10. napjáig.

A nyertes Pályázó(k) kifejezetten hozzájárul(nak) ahhoz, hogy nevét/nevüket az eredményhirdetést követően a Honlapon kizárólag a Pályázattal kapcsolatosan nyilvánosan közzé tegye.

A Pályázaton való részvétellel a Pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező közvetlen üzletszerzési, illetve marketing céllal saját vagy üzleti partnerei ajánlataival a megadott elérhetőségein megkeresse őket. Az adatkezelésre a hozzájárulás visszavonásáig kerül sor. Amennyiben valamely Pályázó adatai ilyen célú jövőbeli kezelését meg kívánja tiltani, az elektronikus levél alján található link útján vagy a(z) adatkezelo@ringier.hu email címen vagy írásban postai úton a Ringier Hungary Kft. Budapest, 1122 Városmajor utca 11. postai címen vonhatja vissza hozzájárulását.

A megadott adatok kezelője a Ringier Hungary Kft., mint adatkezelő.

A Pályázatról történő kizárás nem eredményezi az üzletszerzési, illetve marketing célú hozzájárulások automatikus visszavonását.

A Ringier Hungary Kft., mint adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések, így különösen a GDPR, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései megtartásával történik.

A Pályázót, mint az adatkezelés érintettjét, az alábbi jogok illetik meg az adatkezeléssel kapcsolatosan:

▪ hozzáféréshez való jog: A hozzáférés joga keretében a Pályázó bármikor tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről, azokhoz hozzáférhet, továbbá arról, hogy az Adatkezelő kezel-e és ha igen milyen személyes adatot a Pályázóról.

▪ helyesbítés, illetve törlés, valamint az adatkezelés korlátozásának joga: A Pályázó jogosult kérelmezni, hogy téves, pontatlan vagy hiányos adatok esetén azok kijavítását, helyesbítését végezze el az Adatkezelő, illetve személyes adatainak törlését igényelheti. Ha a Pályázó a személyes adatok kezelésének korlátozását kéri, akkor az Adatkezelő az adatkezelést a kérelemnek megfelelően korlátozhatja. Ha a Pályázó vitatja a személyes adatainak pontosságát, akkor a korlátozás időtartama arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az Adatkezelő részére ezen adatok pontosságának ellenőrzését. A Pályázó kérheti a személyes adatok felhasználásának korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, de ellenzi azok törlését. A Pályázó előterjeszthet ilyen kérelmet akkor is, ha az Adatkezelőnek már nincs szükséges a személyes adataira adatkezelés céljából, de a Pályázó igényli az adatkezelés korlátozását, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

▪ az adatainak hordozhatóságához való jog: Az adathordozhatósághoz való jog keretében a Pályázó jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek – akár közvetlenül is - továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő.

▪ hozzájárulás visszavonásának joga: A Pályázó részben vagy egészben bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, ugyanakkor a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Ha a Pályázó a fentiekben rögzített jogokkal élni szeretne vagy az adatkezelés kapcsán bármilyen kérdése merül fel, esetleg bármilyen panasza merülne fel az adatkezeléssel kapcsolatosan a Szervezőhöz fordulhat postai levélben vagy emailben az alábbi elérhetőségeken: Ringier Hungary Kft. Budapest, 1122 Városmajor utca 11. címén vagy az adatkezelo@ringier.hu.

Amennyiben a Pályázó a személyes adatainak kezelése során a jogainak megsértését észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére: közvetlenül a Szervezőhöz fordulhat postai levélben vagy e-mailen keresztül; ▪ az érintett felügyeleti hatóságnál, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál [NAIH] panaszt nyújthat be. A NAIH elérhetőségei: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefon: 06-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; ▪ bírósághoz fordulhat.

További információ a pályázatról a Honlapon található.

A Pályázatok elkészítéséhez sok sikert kíván a Glamour Szerkesztősége!

Ez is érdekelhet

Csodás tavaszi rózsaszín körmök, ha egy klasszikust felvirágoztatnál

Csodás tavaszi rózsaszín körmök, ha egy klasszikust felvirágoztatnál

Tedd & Ne tedd

Katalin hercegné újrahasznosított kabátban kezdi új életét

Katalin hercegné újrahasznosított kabátban kezdi új életét

Monitor

Marilyn Monroe ritkán látott utolsó fotói

Marilyn Monroe ritkán látott utolsó fotói